ประวัติ สหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด
- ความเป็นมา/การก่อตั้ง
       กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งเขตการปกครองเป็น กิ่ง อ.นาโยง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 ประกอบด้วย
6 ตำบล และสุขาภิบาล 1 แห่ง มีบ้านเรือน 7,453 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 38,806 คน
       ในจำนวนนี้ เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด จำนวน 535 คน เมื่อมีการแบ่งเขต
การปกครอง จึงทำให้สมาชิกประสบปัญหาด้านต่าง ๆ ในการติดต่อกับสหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด
สมาชิกจำนวน 156 คน ได้รวมตัวกันขอจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นใหม่ โดยเห็นว่าวิธีการสหกรณ์สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ได้ จึงเป็นจุดกำเนิดของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ซึ่งได้รับการ
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2533 เลขทะเบียน ก.011933
ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตามข้อบังคับ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2533
       จากการที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกดั้งเดิมของสหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด จึงได้อาศัยที่
ประชุมใหญ่ ขอโอน ทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน จากสหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด มาเป็นทุนดำเนินงาน
ของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
 
- ที่อยู่ปัจจุบัน
       ที่อยู่  105  ถนนเพชรเกษม  หมู่ที่ 7  ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง

- สมาชิก ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก ทุนดำเนินงาน คณะกรรมการ
  มีสมาชิก จำนวน 2,598 คน
  ทุนเรือนหุ้น จำนวน 135,428,840 บาท
  เงินรับฝาก จำนวน 299,110,598 บาท
  ทุนดำเนินงาน จำนวน 531,687,408 บาท
  คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 15 คน
   ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
     
  สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ 075-299959
Copyright © 2022, Design by Nayong Coop | Contact by webmaster : info@nayongcoop.com