อัตลักษณ์ / ความเข้มแข็งของสหกรณ์ (เช่น ความต่อเนื่องการเป็นสมาชิก จากรุ่นสู่รุ่นการประชุมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ)

อัตลักษณ์ “สร้างศรัทธา จากรุ่นต่อรุ่น สู่การพัฒนากิจกรรม เพื่อสมาชิกและสังคม”
 
ความเข้มแข็งของสหกรณ์
- เป็นศูนย์รวมแห่งธุรกิจ การซื้อขายสินค้าที่จำเป็น การบริการด้านพลังงานเชื้อเพลิงแก่สมาชิก
- การพัฒนาอาชีพสมาชิก
- การให้ความรู้ การสื่อสารกับสมาชิก โดยการประชุมกลุ่มอย่างต่อเนื่องและอบรมสมาชิกใหม่
- การส่งเสริมการออม การบริการเงินทุนแก่สมาชิก
- การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
     
  สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ 075-299959
Copyright © 2015, Design by Nayong Coop | Contact by webmaster : info@nayongcoop.com