ทำเนียบประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
พ.ศ. 2533 - 2536 นายใจดี    คงบัน
พ.ศ. 2536 - 2541 นายปลอด    ขวัญเมือง
พ.ศ. 2541 - 2544 นายใจดี    คงบัน
พ.ศ. 2544 - 2547 นายสุทธิกุล เพชรสุทธิ์
พ.ศ. 2547 - 2548 นายสุทัศน์    นิลภู
พ.ศ. 2548 - 2552 นายสุทธิกุล    เพชรสุทธิ์
พ.ศ. 2552 - 2553 นายประคอง    ชูบัว
พ.ศ. 2553 - 2556 นายสุทธิกุล     เพชรสุทธิ์
พ.ศ. 2557 -2558 นายสุจริต    ษัฏเสน
พ.ศ. 2558 - 2559 นายสุทัศน์  นิลภู
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน นายสมพร เต็งรัง
 
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29
     
นายสมพร เต็งรัง นายนิกร สังข์ทอง นายประคอง ชูบัว
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
     
นายสุจริต ษัฏเสน นางนิรมล อินเรือง นายไชยา โจ้งจาบ
เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ
     
นายไพโรจน์ ถิ่นนา นายพิเชษฐ์ เพชรขาว นายกฤตบุญ โพชสาลี
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
นางสาวสมพร หวานทอง นายพร หนูวงษ์ นางจิตร ทองมณี
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
นางจันทร์เพ็ญ สงสุวรรณ นายมณี เผือกชาย นายวิจิต ส่งเสริม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
นายอลงกรณ์ คงฉาง นางราตรี สมนวล นายลาภ ช่วยทอง
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
     
นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์ นายสุทธิกุล เพชรสุทธิ์ นายแพทย์บูชา พันธุเล่ง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
     
   
นายอุดม ว่องกี่    
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์    
 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
     
  สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ 075-299959
Copyright © 2015, Design by Nayong Coop | Contact by webmaster : info@nayongcoop.com