เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด
 
นางจิราพร  ทยานกิจเจริญ นางสาวอุไรรัตน์  แสงแก้ว นายยุทธนากรณ์  เพ็ชรสุทธิ์
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
     
นายวิเชษฐ ขำคม นางสาวละออ  ชูแสง นางสุทธิสา  ชูฤกษ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ หัวหน้าแผนกงานการเงิน หัวหน้าแผนกงานธุรการ
     
นางสาวฐิตาภรณ์  สีแก้ว นางกัลยาณี  ปราบรัตน์ นางสาวชัญญณัฏฐ์ ศรีเรืองรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี
     
นางสาวสุพรรษา ห้าสังข์ นายกรวิก  โสมสง นายสุริยพงศ์  สมาธิ
เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
     
นายสมยศ  พรมชู นายเฉลิมรัฐ  แซ่ว้อง นายณรงค์  เลี้ยงสกุล
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พนักงานส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าแผนกงานการตลาด
     
นายเอกลักษณ์  ทองงอม นายวราวุธ ชุมสม นายอนันต์ชัย  ชูบัว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ตลาด ธุรกิจปั๊มน้ำมัน เจ้าหน้าที่ตลาด ธุรกิจปั๊มน้ำมัน
     
 
นางปิยพร  ทองหนัน นายเดชา  บุญเนื่อง  
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าร้านกาแฟ พนักงานบริการลูกค้า  
     
นายชูศักดิ์  แดงนิ่ม นางวิภาพร  ชูบัว นางสาวกนิษฐา  คงเล็ก
ช่างทั่วไป แม่บ้าน แม่บ้าน
     
นายวิทยา  โสมสงค์ นายนิการ  เต็งรัง นางสุนีย์  พูลศิลป์
ยาม ยาม เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าปั๊มน้ำมัน
     
นางสาวอรัญญา  กกแก้ว นางสมใจ  ไกรสุทธิ์ นางสาวปาริตา  ชูยก
พนักงานเติมน้ำมัน พนักงานเติมน้ำมัน พนักงานเติมน้ำมัน
     
นางสาวฐญมล  ขำเกลี้ยง นางสาวอรพรรณ  ไชยอำพันธ์ นางสาวนลินทิพย์  ปานเม่ง
พนักงานเติมน้ำมัน พนักงานเติมน้ำมัน พนักงานเติมน้ำมัน

 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
     
  สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ 075-299959
Copyright © 2022, Design by Nayong Coop | Contact by webmaster : info@nayongcoop.com