สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
     
 
 
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด
 
 
  นางจิราพร ทยานกิจเจริญ นางสาวอุไรรัตน์ แสงแก้ว นายยุทธนากรณ์ เพ็ชรสุทธิ์
  ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด
       
 
  นายบันดาล คงฉาง นายวิเชษฐ ขำคม นางสาวละออ ชูแสง
  ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี
       
 
  นางสุทธิสา ชูฤกษ์ นางสาวสุธาทิพย์ ขวัญนิมิตร นางกัลยาณี ปราบรัตน์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บัญชี
       
 
  นางสาวชัญญณัฏฐ์ ศรีเรืองรัตน์ นายกรวิก โสมสง นายสมยศ พรมชู
  เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
       
 
  นายณรงค์ เลี้ยงสกุล นายเอกลักษณ์ ทองงอม นายวราวุธ ชุมสม
  หัวหน้าฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ตลาด ธุรกิจปั้มน้ำมัน
       
 
  นายอนันต์ชัย ชูบัว นางสาวสุพรรณษา ห้าสังข์ นางสาวปิยพร ปานมีทอง
  เจ้าหน้าที่ตลาด ธุรกิจปั้มน้ำมัน
เจ้าหน้าบัญชีธุรกิจปั้มน้ำมัน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าร้านกาแฟ
       
 
  นายเดชา บุญเนื่อง นายเฉลิมรัฐ แซ่ว่อง นายชูศักดิ์ แดงนิ่ม
  พนักงานบริการสินค้า เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ช่างทั่วไป
       
 
  นางสาววิภาพร ชูบัว นางสาววาสนา ศรีบุญนาค นายวิทยา โสมสงค์
  แม่บ้าน แม่บ้าน ยาม
       
 
  นายนิการ เต็งรัง นางสุณีย์ พูลศิลป์ นางปรีดา จันเต็ม
  ยาม เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าน้ำมัน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าน้ำมัน
       
 
  นางสาวอรัญญา กกแก้ว นางอาภรณ์ วุ่นปาน ชนางสาววรรณี นวลทอง
  พนักงานเติมน้ำมัน พนักงานเติมน้ำมัน พนักงานเติมน้ำมัน
       
 
  นางสาวนิรมล ช่วยรอด นางวรรณา ชุมแก้ว นางสาวชลิดา สนิทมาศ
  พนักงานเติมน้ำมัน พนักงานเติมน้ำมัน พนักงานเติมน้ำมัน
       
       
 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
     
  สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ 075-299959
Copyright © 2015, Design by Nayong Coop | Contact by webmaster : info@nayongcoop.com