สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
 
สมาชิก เมื่อสิ้นปีทางบัญชี 31 มีนาคม 2562 สหกรณ์มีสมาชิกเข้าใหม่ - ลาออกคงเหลือดังนี้
    31 มี.ค. 2561   31 มี.ค. 2562
  สมาชิกเมื่อต้นปี 2,991     3,017  
  สมาชิกเข้าใหม่ 135     142  
  ลาออก 96     201  
  ถึงแก่กรรม 13     5  
  คงเหลือ                    3,017     2,953  

ณ  31 มีนาคม  2562  สหกรณ์มีสมาชิกอยู่  จำนวน  2,953  คน  สังกัดกลุ่มต่าง ๆ   38  กลุ่มซึ่งอยู่ในท้องที่  6  ตำบล  คือ

  ตำบลนาโยงเหนือ       7 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 342 คน
  ตำบลนาหมื่นศรี        4 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 167 คน
  ตำบลนาข้าวเสีย        9 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 393 คน
  ตำบลโคกสะบ้า        3 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 194 คน
  ตำบลละมอ             7 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 322 คน
  ตำบลช่อง             5 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 200 คน
  รวมตำบล             1 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 27 คน
  สมาชิกสมทบ          2 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 1,311 คน
 
สมาชิก ณ 31 มีนาคม  2562   คงเหลือ  2,953 คน

 

 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
     
  สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ 075-299959
Copyright © 2015, Design by Nayong Coop | Contact by webmaster : info@nayongcoop.com