สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
 
สมาชิก เมื่อสิ้นปีทางบัญชี 31 มีนาคม 2565 สหกรณ์มีสมาชิกเข้าใหม่ - ลาออกคงเหลือดังนี้
    31 มี.ค. 2564   31 มี.ค. 2565
  สมาชิกเมื่อต้นปี 2,646     2,892  
  สมาชิกเข้าใหม่ 355     48  
  ลาออก 95     326  
  ถึงแก่กรรม 14     16  
  คงเหลือ                    2,892     2,598  

ณ  31 มีนาคม  2565  สหกรณ์มีสมาชิกอยู่  จำนวน  2,598  คน  สังกัดกลุ่มต่าง ๆ   37  กลุ่มซึ่งอยู่ในท้องที่  6  ตำบล  คือ

  ตำบลนาโยงเหนือ       6 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 338 คน
  ตำบลนาหมื่นศรี        4 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 152 คน
  ตำบลนาข้าวเสีย        9 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 369 คน
  ตำบลโคกสะบ้า        3 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 182 คน
  ตำบลละมอ             7 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 316 คน
  ตำบลช่อง             5 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 185 คน
  สมาชิกสมทบ          3 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 1,056 คน
 
สมาชิก ณ 31 มีนาคม  2565   คงเหลือ  2,598 คน

 

 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
     
  สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ 075-299959
Copyright © 2022, Design by Nayong Coop | Contact by webmaster : info@nayongcoop.com