ข้อมูลธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
ฝ่ายธุรกิจสินเชื่อให้บริการ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
  O รับสมัครสมาชิกใหม่ O สมาชิกชั้นที่  1  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  6.50  บาท/ปี
  O ประเมินราคาหลักประกัน O สมาชิกชั้นที่  2  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  7.50  บาท/ปี
  O ให้กู้เงิน O สมาชิกชั้นที่  3  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  8.50  บาท/ปี
  O ให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อ O เงินกู้โครงการส่งเสริมอาชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท/ปี
  O ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก O ส่งชำระตามเงื่อนไขทุกเดือน ได้รับส่วนลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท/ปี

 

O สิ้นปีบัญชี มีเงินปันผลหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้
ธุรกิจรับฝากเงิน    
  O เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาท/ปี    
  O เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2  บาท/ปี    
  O เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 บาท/ปี    
     ฝากเงินกับสหกรณ์ไม่ต้องชำระภาษีดอกเบี้ย    
     
ฝ่ายธุรกิจสินเชื่อให้บริการ    
  สมาชิกชั้น 1  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  O การส่งชำระหนี้เงินกู้ ต้นเงินไม่ผิดงวดผิดสัญญา ไม่มีดอกเบี้ยค้าง ณ วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
  O ถือหุ้นสมัครใจปีละไม่น้อยกว่า 800 บาท ไม่รวมหุ้นตามส่วนแห่งเงินกู้
  O สมาชิกฝากสัจจะออมทรัพย์ ปีละไม่น้อยกว่า 400 บาท ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ
  O การทำธุรกิจซื้อสินค้า 3,000 บาท
  O การประชุมกลุ่ม ได้แก่ สมาชิกประชุมกลุ่มด้วยตนเองหรือ ผู้แทน คือ คู่สมรส บุตร พ่อแม่ ครบ 2 ครั้ง
     
  สมาชิกชั้น 2  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  O การส่งชำระหนี้เงินกู้ ต้นเงินไม่ผิดงวดผิดสัญญา ไม่มีดอกเบี้ยค้าง ณ วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
  O การประชุมกลุ่ม ได้แก่ สมาชิกประชุมกลุ่มด้วยตนเองหรือ ผู้แทนคือ สมรส บุตร พ่อแม่ ในรอบปีบัญชี 1 ครั้ง
   
  สมาชิกชั้น 3  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  O สมาชิกที่มีต้นเงินผิดงวดผิดสัญญา
  O สมาชิกที่มีดอกเบี้ยค้าง ณ สิ้นปีบัญชี
       
สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว    
  1. เงินช่วยเหลือสวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิกและครอบครัว
     O เป็นสมาชิกอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
     O สมาชิก คู่สมรส บุตร เข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาลของรัฐ เอกชน
     O ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกชั้น 1 ปีละไม่เกิน 2,000 บาท
     O ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกชั้น 2 ปีละไม่เกิน 1,000 บาท
     
  2. เงินช่วยเหลือสวัสดิการทุนการศึกษาเล่าเรียน  
     O เป็นสมาชิกอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
     O สมาชิกชั้น 1 ปีละไม่เกิน 1,000 บาท
     O สมาชิกชั้น 2 ปีละไม่เกิน 500 บาท
       
  3. เงินรับขวัญบุตรคลอดใหม่  
     O เป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
     O เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้บุตร สมาชิกชั้น 1 จำนวน 1,000 บาท ต่อคน สมาชิกชั้น 2 จำนวน 500 บาท ต่อคน
     O สมาชิกชั้น 2 ปีละไม่เกิน 500 บาท
       
  4. เงินช่วยเหลือสวัสดิการผู้สูงอายุ  
     O เป็นสมาชิกสหกรณ์ 10 ปีขึ้นไป
     O อายุ 65 ปีขึ้นไป
     O สมาชิกชั้น 1 ปีละ 1,800 บาท
     O สมาชิกชั้น 2 ปีละ 1,200 บาท
     
  5. เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ  
     O สมาชิกถึงแก่กรรม ได้รับค่าจัดการศพจากสหกรณ์ ดังนี้
        - เข้าเป็นสมาชิกน้อยกว่า 1 ปี ได้ค่าจัดการศพ ศพละ 1,000 บาท
        - เข้าเป็นสมาชิก 1-9 ปีขึ้นไป ได้ค่าจัดการศพ ศพละ 5,000 บาท
        - เข้าเป็นสมาชิก 10-14 ปีขึ้นไป ได้ค่าจัดการศพ ศพละ 10,000 บาท
        - เข้าเป็นสมาชิก 15-19 ปีขึ้นไป ได้ค่าจัดการศพ ศพละ 15,000 บาท
        - เข้าเป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไป ได้ค่าจัดการศพ ศพละ 20,000 บาท
  มีกองทุนสหกรณ์พิทักษ์ ( ฌาปนกิจสงเคราะห์ )
   
       
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
     
  สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ 075-299959
Copyright © 2015, Design by Nayong Coop | Contact by webmaster : info@nayongcoop.com