วิสัยทัศน์สหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด

“เป็นองค์กรที่มั่นคง บริหารโปร่งใส พัฒนาธุรกิจ แหล่งเรียนรู้ เพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกและชุมชน”

 
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ กระบวนงานและการควบคุมภายใน
2. พัฒนาธุรกิจสหกรณ์
3. พัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพสมาชิก
4. พัฒนาระบบสวัสดิการแก่บุคลากรในสหกรณ์
5. ประชาสัมพันธ์งานการสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อชุมชน
 
ค่านิยม
“พัฒนา ให้ความรู้ จัดการดี มีคุณธรรม”
 
อัตลักษณ์
“สร้างศรัทธา จากรุ่นต่อรุ่น สู่การพัฒนากิจกรรม เพื่อสมาชิกและสังคม”
 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
     
  สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ 075-299959
Copyright © 2015, Design by Nayong Coop | Contact by webmaster : info@nayongcoop.com