การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่โดดเด่น และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของสมาชิก (เช่น การจัดหาปุ๋ย การรวบรวมข้าว การจัดหาเมล็ดพันธุ์)
 
1. การจัดหาปัจจัยการผลิต วัสดุการเกษตร สินค้าที่จำเป็นมาบริการให้กับสมาชิก
2. ธุรกิจปั้มน้ำมัน มีสมาชิกมาใช้บริการ ร้อยละ 80
3. การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ในการพัฒนาอาชีพของสมาชิก
4. การส่งเสริมการออม การรับฝากเงิน การถือหุ้น อย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
     
  สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ 075-299959
Copyright © 2015, Design by Nayong Coop | Contact by webmaster : info@nayongcoop.com